Korrekturpolitik ved Opgavekorrektur

Generelle retningslinjer for korrekturlæserne 

Følgende retningslinjer gælder for korrekturlæsning ved Opgavekorrektur:

 • Vi følger retskrivningsreglerne fra Dansk Sprognævn og tilsvarende regler for tekster på engelsk.
 • Vi bruger altid startkomma (traditionel komma) i danske tekster. I engelske tekster følger vi de engelske kommaregler.
 • Ved engelske tekster retter vi efter den sprogstandard, kunden foretrækker: britisk engelsk eller amerikansk engelsk. Har kunden ikke en præference, retter vi efter den standard, der synes mest brugt i teksten i forvejen.
 • Ved valgfrihed, fx i stavning (ressource/resurse) eller ved brug af forkortelse (f.eks./fx), bruger vi den form, der synes mest brugt i teksten i forvejen. Vi sørger for, at det er den samme form, der anvendes i hele teksten.
 • Vi ændrer ikke i indholdet. Er man i tvivl, om en sproglig korrektion ændrer meningen, foreslår man ALTID korrektionen i en kommentar.
 • Vi gør i en eller flere kommentarer opmærksom på åbenlyse brud på de akademiske konventioner for god reference- og citatteknik. Vores udgangspunkt er altid APA-standarden. Kommentarer til referenceteknik gælder kun ved Korrektur Plus.

Korrektur Basis og Korrektur Plus

Opgavekorrektur tilbyder studerende to former for korrektur: Korrektur Basis og Korrektur Plus. For virksomheder, organisationer, foreninger og private tilbyder vi også Korrektur Premium.

Korrektur Basis

 • Korrektion af alle fejl: stavefejl, slåfejl, kommafejl, andre tegnsætningsfejl, bøjningsfejl, kongruensfejl, grammatiske fejl og andre fejl af formel karakter
 • Harmonisering af stavemåder og forkortelser
 • Udskiftning af åbenlyst forkerte ord.

Korrektur Plus

 • Korrektur Basis
 • Udskiftning af uklare ord
 • Omformulering af uklare sætninger
 • Kommentarer til reference- og citatteknikken ved fejlbrug (i forh. til APA-standarden)
 • Kommentarer til sproget generelt (se herunder)
 • Feedback på sproget.

Kommentarer til sproget

Kommentarer kan antage mange former, men herunder ses et udvalg af kommentarer, der kan tjene til inspiration:

 • Sproget i denne sætning/passage er uklart og derfor ikke rettet.
 • Længere citater som dette bør markeres med indryk, jf. APA-standarden. Læs evt. mere her: https://www.opgavekorrektur.dk/citater-apa/
 • Lidt uklart. Skriv evt.: "Her skal omformuleringen stå".
 • Overvej at bruge ordet "skriv ordet" i stedet for "det brugte ord".
 • "et ord" [som foreslås i stedet for et andet].
 • OBS! [for at markere, at der er noget, skribenten skal være opmærksom på].
 • Mangler der noget i denne sætning?
 • Omformuleret – er det ok?
 • "Ment til" er et engelsk udtryk. Brug hellere "bestemt til".
 • Dette lyder forkert. Slet evt. "af årsagen".
 • Citater bør ikke sættes i kursiv, når de er markeret med citationstegn – jf. APA-normen
 • Her anvendes ”forberedende”. Senere i teksten anvendes ”forbedrende”. Betydningsforskellen er stor. Jeg kan ikke afgøre, hvilket der er korrekt, så brug ”søg og erstat” til at ensrette.
 • Medmindre det er en juridisk term, er det korrekte ”uproportioneret".
 • I sammensætningen ”fast driftssted-princippet” er der ikke ”s”. Jeg retter fremover i lignende sammensætninger.
 • Andre steder står der ” The Committee of …" Det må gerne være ens.

Feedback ved Korrektur Plus

Som en del af ydelsen ved Korrektur Plus skriver korrekturlæseren en afsluttende feedback til kunden. Feedbacken skrives i et særskilt dokument, og længden afhænger af, hvor mange sider der er korrekturlæst. Hvis opgaven er 30 sider, vil en halv sides feedback være passende. Er opgaven på 70 sider, kan man skrive lidt mere.

Feedbacken fokuserer på generelle træk eller problemer ved sproget i opgaven, referenceteknikken eller andre ting, som korrekturlæseren har bemærket under læsningen.  Man kan også komme ind på noget generelt ved korrekturen.

Her er et par eksempler på feedback:

Eksempel 1

Hej X

(Her skal du skrive et par linjer om opgaven generelt.)

Sprog: Der er et godt flow i opgaven, og den er let at læse og forstå. Jeg har rettet rigtig mange omvendte ordstillinger, kommaer, endelser og præpositioner, så det var en god idé at investere i en korrekturlæser.

Sætninger: Efterhånden som jeg læste mig ind i indholdet, begyndte jeg at rette nogle sætninger til for at få budskabet tydeligere frem – især mod slutningen. Har også taget små sætninger ud her og der, når jeg syntes, de blev for gentagende af noget, der allerede var beskrevet. Så vær opmærksom på dette, når du går opgaven igennem.

ReferencerJeg kan se, at der er brugt et referencesystem, der automatisk skriver referencerne ind i litteraturlisten, men vil bare nævne følgende: Normalt skriver vi de referencer inde i teksten, der kommer efter hinanden, indenfor samme parentes, adskilt med semikolon. F.eks. sådan her: (Resimic 2016; Iyengard 2010). Dette er i overensstemmelse med APA-standarden for kildehenvisninger. Jeg har ikke rettet referencerne, så vær sikker på, at du ensretter dette i hele opgaven, hvis du vælger at rette det.

Se evt. linket her for yderligere tips til referencerne: https://www.opgavekorrektur.dk/apa-standard/ 

Fodnoter: Der er mange fodnoter på serbisk, og generelt har jeg ikke rettet fodnoter overhovedet. Men vær opmærksom på, at der er en del forskellige font typer til stede i fodnoterne. Du kan med fordel gå dem igennem og ensrette alle til samme skrifttype og font-størrelse. 

Spændende læsning, tak for det!

Mvh X

 

Eksempel 2

Hej X

Tak for en interessant opgave om et emne, jeg ikke kender så meget til.

Et par kommentarer:

Spring mellem tider: Du springer af og til mellem nutid, datid, før nutid etc. i dine afsnit – f.eks. kan sætning 1 være nutid, sætning 2 datid, og sætning 3 igen nutid. Det bryder afsnittenes naturlige flow og virker ofte forvirrende på læseren – jeg har forsøgt at rette, så verbernes tider passer til hinanden i de respektive afsnit, men det har nok ikke altid været muligt.  Det er i hvert fald noget, du kan have i baghovedet, når du gennemgår korrekturen.

Syntaks: Generelt har du en fin sætningsopbygning, sproget er klart og ikke snørklet osv. Jeg har foretaget en del rettelser i teksten for at eliminere grammatiske fejl, og jeg har indsat ord for at få sætningerne til at flyde bedre og hænge bedre sammen.

Placering af komma, punktum, kolon etc.: Mange af dine kommaer og punktummer er sat med mellemrum til de omkringstående ord (det samme gælder citationstegnene), og mange af dine koloner er placeret ved det forkerte ord (han sagde :”jeg vil” – skal være: han sagde: ”jeg vil”). Jeg har rettet det i hele opgaven, men da det forekommer rigtig mange steder, er det muligt, at jeg har overset nogle enkelte steder.

Citater: Der er en del af dine engelske citater, som indeholder fejl. I nogle tilfælde kan det være kilden selv, der indeholder fejl, i andre tilfælde kan det være, at du er kommet til at skrive forkert, når du har ”kopieret” kilden. Ved citater har jeg skrevet rettelserne i en kommentar, da jeg ikke kender fejlkilden. Jeg vil anbefale dig at tjekke kilderne igen og være sikker på, at de er ”kopieret” korrekt.

Held og lykke med opgaven!

Venlig hilsen

Korrekturlæseren

OBS!

 • Skriv ALDRIG kommentarer til kunden direkte i brødteksten (hvis kunden accepterer alle rettelser på én gang, bliver korrekturlæserens kommentar stående i teksten).
 • Vær opmærksom på mellemrum. Når man retter, kan man komme til at sætte et ekstra mellemrum ind mellem ord, og man kan komme til at fjerne mellemrum mellem to ord. Undgå det.
 • Brug helst stave- og grammatikkontrol under korrekturen, da det er en hjælp til at identificere fejl og dobbelt-mellemrum. Det anbefales, at man – når korrekturen er færdig – tager en kopi af dokumentet, accepterer alle rettelser og gennemgår opgaven for de fejl, som Words stave- og grammatikkontrol markerer. Husk at acceptere i en kopi: Handlingen kan ikke fortrydes.
 • Når man skriver en kommentar, skal man markere hele den passage i teksten, som kommentaren angår – ikke kun det første eller det sidste ord. Dette skal man gøre generelt, men det er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor man i en kommentar foreslår en omformulering. Her skal omformuleringen kunne kopieres direkte ind som erstatning for det markerede.
 • Forslag til omformulering eller udskiftning af ord: Her er det vigtigt, at forslaget markeres med anførselstegn i kommentaren, så kunden kan afgrænse forslaget nøjagtigt. Forslaget skal én-til-én kunne erstatte den del, der er markeret.
 • Der skelnes mellem bindestreg (kort streg) og tankestreg (lang streg). En bindestreg binder ord sammen, fx her: citat- og henvisningsteknik. En tankestreg kan – hvis den bruges korrekt – erstatte kommaer som i eksemplet her.
 • Vær varsom med at rette i citater, da udgangspunktet altid er, at kilden er citeret korrekt. Skriv en kommentar ved mistanke om, at skribenten har fejlciteret kilden. Gengivelse af talesprog, fx ved transskriptioner af interviews, skal ikke rettes for uklarheder. Her skal sprogets mundtlige præg respekteres, men tegnsætning og stavefejl skal man gerne rette.
 • I kommentarer er det bedre at komme med konkrete handlingsanvisninger end at opfordre til eftertanke. Men der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor man formidler en overvejelse. 
 • Ved brud på APA-standarden i opgavens citat- og henvisningsteknik retter vi ikke i teksten. Vi skriver i stedet en kommentar, hvor vi gør opmærksom på, at der er et brud. Hvis en skribent fx sætter et kort citat med linjeskift og indryk, kunne en kommentar lyde: "Korte citater under 40 ord markeres ikke med linjeskift og indryk (jf. APA-standarden). Dog ikke rettet, hverken her eller senere." Du skal herefter ikke kommentere mere på det konkrete brud. Bemærk, at kommentarer til opgaveteknik typisk kun gælder for Korrektur Plus. I kommentaren kan man med fordel henvise til den relevante side på Opgavekorrektur.dk, fx https://www.opgavekorrektur.dk/kildehenvisning-apa/
 • I de tilfælde, hvor man markerer en passage for at skrive en kommentar med en omformulering eller gøre opmærksom på, at passagen er uklar, skal man alligevel huske at rette de formelle fejl i passagen. Det kan være, at kunden ønsker at bibeholde den oprindelige formulering, og derfor skal den rettes på helt normal vis.

FAQ

Skal man slå egennavne op?

Ja, i et vist omfang og særligt, hvis man har en mistanke om, at der er en stavefejl.

Skriver man tal eller talord?

Ved tal fra 1-9 skrives talord, altså tre, fem og otte. Tal bruges fra 10 og opefter, og man bruger tal, når man angiver et interval, fx "3-6 måneder".

Skal man bruge en ordbog?

Ja, hvis man er i tvivl om stavningen/bøjningen/brugen af et ord. Bruge evt. Retskrivningsordbogen eller Den Danske Ordbog.

Tjekker man tekstens referencer?

Nej, ikke med mindre det er aftalt med kunden som en tillægsydelse. Men vi korrekturlæser naturligvis tekstens referencer på helt normal vis.

Skal man rette forkert henvisningsteknik?

Nej, ikke i udgangspunktet, da praksis er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Gør opmærksom på eventuelle problemer i en kommentar. Vores udgangspunkt er APA-normens måde at henvise på. Se mere her: https://www.opgavekorrektur.dk/kildehenvisning-apa/

Skal man korrekturlæse indholdsfortegnelsen?

Ja, med mindre andet er angivet.

Vær opmærksom på, at indholdsfortegnelsens opsætning ikke forstyrres af eventuelle rettelser. Hvis det er tilfældet, skriver man en kommentar, så skribenten selv kan implementere rettelsen.

Ved indholdsfortegnelser i Word, der er autogenereret, udgør indholdsfortegnelsen et felt, man ikke kan rette direkte i. Vi retter derfor i overskrifterne i selve brødteksten.

Rettelserne slår igennem i indholdsfortegnelsen, når kunden opdaterer feltet 'Indholdsfortegnelse' efter modtagelsen af den korrekturlæste opgave. 

Skal man korrekturlæse litteraturlisten?

Ja, man skal korrekturlæse litteraturlisten med mindre andet er angivet. Men korrekturen indebærer ikke, at man tjekker navne og titler i hele litteraturlisten. Dette er et stort arbejde, der ikke kan udføres inden for den billige normalpris. Men man retter åbenlyse stavefejl og slåfejl.

Har man kommentarer til opsætningen af litteraturlisten, er udgangspunktet altid APA-standarden. Henvis evt. til https://www.opgavekorrektur.dk/litteraturliste-apa

Skal man korrekturlæse fodnoter?

Ja, medmindre andet er angivet.

Skal man gøre opmærksom på ord, der er delt forkert?

Ja.

Skal man kommentere på indholdet, hvis der er noget, man synes er modstridende, ulogisk, mangelfuldt, forkert eller lignende?

Nej, ikke i udgangspunktet, men man må selvfølgelig gerne. Men den ydelse, vi leverer, er sproglig korrektur, og vi kommenterer først og fremmest på uklarheder, der har rod i sproglige forhold.