Korrekturpolitik ved Opgavekorrektur

Generelle retningslinjer for korrekturlæserne 

Følgende retningslinjer gælder for korrekturlæsning ved Opgavekorrektur:

 • Vi følger retskrivningsreglerne fra Dansk Sprognævn og tilsvarende regler for tekster på engelsk.
 • Vi bruger altid startkomma (traditionel komma) i danske tekster. I engelske tekster følger vi de engelske kommaregler.
 • Ved engelske tekster retter vi efter den sprogstandard, kunden foretrækker: britisk engelsk eller amerikansk engelsk. Har kunden ikke en præference, retter vi efter den standard, der synes mest brugt i teksten i forvejen.
 • Ved valgfrihed, fx i stavning (ressource/resurse) eller ved brug af forkortelse (f.eks./fx), bruger vi den form, der synes mest brugt i teksten i forvejen. Vi sørger for, at det er den samme form, der anvendes i hele teksten.
 • Vi ændrer ikke i indholdet. Er man i tvivl, om en sproglig korrektion ændrer meningen, foreslår man ALTID korrektionen i en kommentar.
 • Vi gør i en eller flere kommentarer opmærksom på åbenlyse brud på de akademiske konventioner for god reference- og citatteknik. Vores udgangspunkt er altid APA-standarden. Kommentarer til referenceteknik gælder kun ved Korrektur Extended.

Korrektur Clean og Korrektur Extended

Opgavekorrektur tilbyder studerende to former for korrektur: clean og extended. 

Korrektur Clean

 • Korrektion af alle fejl: stavefejl, slåfejl, kommafejl, andre tegnsætningsfejl, bøjningsfejl, kongruensfejl, grammatiske fejl og andre fejl af formel karakter
 • Harmonisering af stavemåder og forkortelser
 • Udskiftning af åbenlyst forkerte ord.

Korrektur Extended

 • Alt fra clean
 • Udskiftning af uklare ord
 • Omformulering af uklare sætninger
 • Kommentarer til reference- og citatteknikken ved fejlbrug (i forh. til APA-standarden)
 • Kommentarer til sproget generelt (se herunder)

 

Kommentarer til sproget (marginkommentar)

Kommentarer kan antage mange former, men herunder ses et udvalg af kommentarer, der kan tjene til inspiration:

 • Sproget i denne sætning/passage er uklart og derfor ikke rettet.
 • Længere citater som dette bør markeres med indryk, jf. APA-standarden. Læs evt. mere her: https://www.opgavekorrektur.dk/citater-apa/
 • Lidt uklart. Skriv evt.: "Her skal omformuleringen stå".
 • Overvej at bruge ordet "skriv ordet" i stedet for "det brugte ord".
 • "et ord" [som foreslås i stedet for et andet].
 • OBS! [for at markere, at der er noget, skribenten skal være opmærksom på].
 • Mangler der noget i denne sætning?
 • Omformuleret – er det ok?
 • "Ment til" er et engelsk udtryk. Brug hellere "bestemt til".
 • Dette lyder forkert. Slet evt. "af årsagen".
 • Citater bør ikke sættes i kursiv, når de er markeret med citationstegn – jf. APA-normen
 • Her anvendes ”forberedende”. Senere i teksten anvendes ”forbedrende”. Betydningsforskellen er stor. Jeg kan ikke afgøre, hvilket der er korrekt, så brug ”søg og erstat” til at ensrette.
 • Medmindre det er en juridisk term, er det korrekte ”uproportioneret".
 • I sammensætningen ”fast driftssted-princippet” er der ikke ”s”. Jeg retter fremover i lignende sammensætninger.
 • Andre steder står der ” The Committee of …" Det må gerne være ens.

 

OBS!

 • Skriv ALDRIG kommentarer til kunden direkte i brødteksten (hvis kunden accepterer alle rettelser på én gang, bliver korrekturlæserens kommentar stående i teksten).
 • Vær opmærksom på mellemrum. Når man retter, kan man komme til at sætte et ekstra mellemrum ind mellem ord, og man kan komme til at fjerne mellemrum mellem to ord. Undgå det.
 • Brug helst stave- og grammatikkontrol under korrekturen, da det er en hjælp til at identificere fejl og dobbelt-mellemrum. Det anbefales, at man – når korrekturen er færdig – tager en kopi af dokumentet, accepterer alle rettelser og gennemgår opgaven for de fejl, som Words stave- og grammatikkontrol markerer. Husk at acceptere i en kopi: Handlingen kan ikke fortrydes.
 • Når man skriver en kommentar, skal man markere hele den passage i teksten, som kommentaren angår – ikke kun det første eller det sidste ord. Dette skal man gøre generelt, men det er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor man i en kommentar foreslår en omformulering. Her skal omformuleringen kunne kopieres direkte ind som erstatning for det markerede.
 • Forslag til omformulering eller udskiftning af ord: Her er det vigtigt, at forslaget markeres med anførselstegn i kommentaren, så kunden kan afgrænse forslaget nøjagtigt. Forslaget skal én-til-én kunne erstatte den del, der er markeret.
 • Der skelnes mellem bindestreg (kort streg) og tankestreg (lang streg). En bindestreg binder ord sammen, fx her: citat- og henvisningsteknik. En tankestreg kan – hvis den bruges korrekt – erstatte kommaer som i eksemplet her.
 • Vær varsom med at rette i citater, da udgangspunktet altid er, at kilden er citeret korrekt. Skriv en kommentar ved mistanke om, at skribenten har fejlciteret kilden. Gengivelse af talesprog, fx ved transskriptioner af interviews, skal ikke rettes for uklarheder. Her skal sprogets mundtlige præg respekteres, men tegnsætning og stavefejl skal man gerne rette.
 • Ved brud på APA-standarden i opgavens citat- og henvisningsteknik retter vi ikke i teksten. Vi skriver i stedet en kommentar, hvor vi gør opmærksom på, at der er et brud. Hvis en skribent fx sætter et kort citat med linjeskift og indryk, kunne en kommentar lyde: "Korte citater under 40 ord markeres ikke med linjeskift og indryk (jf. APA-standarden). Dog ikke rettet, hverken her eller senere." Du skal herefter ikke kommentere mere på det konkrete brud. Bemærk, at kommentarer til opgaveteknik typisk kun gælder for Korrektur Plus. I kommentaren kan man med fordel henvise til den relevante side på Opgavekorrektur.dk, fx https://www.opgavekorrektur.dk/kildehenvisning-apa/
 • I de tilfælde, hvor man markerer en passage for at skrive en kommentar med en omformulering eller gøre opmærksom på, at passagen er uklar, skal man alligevel huske at rette de formelle fejl i passagen. Det kan være, at kunden ønsker at bibeholde den oprindelige formulering, og derfor skal den rettes på helt normal vis.
 • I kommentarer er det bedre at komme med konkrete handlingsanvisninger end at opfordre til eftertanke. Men der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor man formidler en overvejelse. 
 • Undgå brug af ironi og humor i kommentarer. Skriv i en nøgtern, faktabaseret stil.

FAQ

Skal man slå egennavne op?

Ja, i et vist omfang og særligt, hvis man har en mistanke om, at der er en stavefejl.

Skriver man tal eller talord?

Ved tal fra 1-9 skrives talord, altså tre, fem og otte. Tal bruges fra 10 og opefter, og man bruger tal, når man angiver et interval, fx "3-6 måneder".

Skal man bruge en ordbog?

Ja, hvis man er i tvivl om stavningen/bøjningen/brugen af et ord. Bruge evt. Retskrivningsordbogen eller Den Danske Ordbog.

Tjekker man tekstens referencer?

Nej, ikke med mindre det er aftalt med kunden som en tillægsydelse. Men vi korrekturlæser naturligvis tekstens referencer på helt normal vis.

Skal man rette forkert henvisningsteknik?

Nej, ikke i udgangspunktet, da praksis er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Gør opmærksom på eventuelle problemer i en kommentar. Vores udgangspunkt er APA-normens måde at henvise på. Se mere her: https://www.opgavekorrektur.dk/kildehenvisning-apa/

Skal man korrekturlæse indholdsfortegnelsen?

Ja, med mindre andet er angivet.

Vær opmærksom på, at indholdsfortegnelsens opsætning ikke forstyrres af eventuelle rettelser. Hvis det er tilfældet, skriver man en kommentar, så skribenten selv kan implementere rettelsen.

Ved indholdsfortegnelser i Word, der er autogenereret, udgør indholdsfortegnelsen et felt, man ikke kan rette direkte i. Vi retter derfor i overskrifterne i selve brødteksten.

Rettelserne slår igennem i indholdsfortegnelsen, når kunden opdaterer feltet 'Indholdsfortegnelse' efter modtagelsen af den korrekturlæste opgave. 

Skal man korrekturlæse litteraturlisten?

Ja, man skal korrekturlæse litteraturlisten med mindre andet er angivet. Men korrekturen indebærer ikke, at man tjekker navne og titler i hele litteraturlisten. Dette er et stort arbejde, der ikke kan udføres inden for den billige normalpris. Men man retter åbenlyse stavefejl og slåfejl.

Har man kommentarer til opsætningen af litteraturlisten, er udgangspunktet altid APA-standarden. Henvis evt. til https://www.opgavekorrektur.dk/litteraturliste-apa

Skal man korrekturlæse fodnoter?

Ja, medmindre andet er angivet.

Skal man gøre opmærksom på ord, der er delt forkert?

Ja.

Skal man kommentere på indholdet, hvis der er noget, man synes er modstridende, ulogisk, mangelfuldt, forkert eller lignende?

Nej, ikke i udgangspunktet, men man må selvfølgelig gerne. Men den ydelse, vi leverer, er sproglig korrektur, og vi kommenterer først og fremmest på uklarheder, der har rod i sproglige forhold.