Hvad er et abstract?

5 tips til at skrive et godt abstract

Abstract! Hvordan skriver man et engelsk abstract? Hvad er det, hvad er formålet, hvad skal det indeholde, og hvor langt skal det være? 

Et abstract er en kortfattet og pr√¶cis sammenfatning af det videnskabelige studie, der foldes ud i en akademisk opgave ‚Äď det v√¶re sig en bacheloropgave, et kandidatspeciale eller en ph.d.-afhandling. Abstractet placeres forrest i opgaven.

Formålet med abstractet er at give andre et overblik over opgaven, så man på den baggrund kan vurdere, om den er relevant at studere nærmere. Abstractet skal således kunne forstås uafhængigt af opgaven. 

Opgaven skal ikke refereres. Tænk på abstractet som en pixi-version af opgaven, der i et klart og tydeligt sprog sammenfatter studiets problemstilling, metoder, resultater og konklusioner.

Gå til eksempel på et abstract.

 

Abstractet som salgstekst

Lad os være ærlige!

Skriver man en bacheloropgave eller et speciale, vil det nok v√¶re de f√¶rreste, der oplever, at ens opgave kommer til at cirkulere rundt i diverse forskningsmilj√łer. Af den √•rsag kan man mene, at kravet om et abstract i almindelige studieopgaver er absurd.

Abstractet skal ikke desto mindre skrives, s√• forskere under uddannelse, alts√• studerende, l√¶rer, hvordan man g√łr, hvis man senere i sin karriere skal skabe interesse for et videnskabeligt studie, man har foretaget, eller for en artikel, man har forfattet p√• baggrund af studiet.

Er det tilfældet, er abstractet enormt vigtigt. Det er nemlig den tekst, der skal sælge ens forskningsprodukt til andre, fx til

 • forskere, der s√łger viden inden for det relevante emne
 • redakt√łrer p√• videnskabelige tidsskrifter, der bruger abstractet til at vurdere en artikels relevans og nyhedsv√¶rdi
 • konference- og kongresarrang√łrer, der skal vurdere, hvilke videnskabelig studier der skal¬†have taletid til arrangementet.

Uanset hvilken m√•lgruppe, man henvender sig til, vil modtager v√¶re i en situation, hvor mange abstracts screenes med henblik p√• at finde de studier med den st√łrste relevans og kvalitet ‚Äď og er der tale om en redakt√łr: den st√łrste nyhedsv√¶rdi.

Det er derfor vigtigt, at man t√¶nker p√• abstractet som noget, der skal pitche ens forskning ‚Äď alts√• s√¶lge den til andre.

Det betyder ingenlunde, at man skal overs√¶lge sit forskningsprodukt i et reklamelignenede sprog. Nej, men g√łr abstractet interessant med en god overskrift, en klar struktur og et klart sprog, der pr√¶senterer essensen af din forskning.

 

5 tips til at skrive et abstract på engelsk

Her er 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

1. Kom i gang

Da abstractet er et koncentrat af opgavens indhold, b√łr det f√łrst skrives, n√•r man er f√¶rdig med opgaven og kender til alle opgavens metoder, resultater og konklusioner. Unders√łg p√• forh√•nd, om der er s√¶rlige retningslinjer for abstractets indhold og udformning p√• dit studie.

Inden man skriver abstractet, b√łr man lave en liste over det, der skal indg√• i det, herunder problemformulering, metoder, teorier med videre. Det er ogs√• vigtigt, at man i abstractet anvender opgavens centrale faglige begreber.

Hav altid l√¶seren i tankerne, n√•r man skriver abstractet. Hvad er relevant for l√¶seren? M√•ske l√¶seren er en forsker eller en anden studerende, der er i gang med at sortere i en st√łrre materialesamling, hvori din opgave indg√•r. Hvad skal l√¶seren vide for at kunne vurdere, om det videnskabelige studie, du har foretaget, indeholder relevant viden for det studie, l√¶seren selv er i gang med?

Du b√łr ogs√• overveje, hvilken type abstract du skal skrive: et informerende eller et deskriptivt abstract?

2. Hvilken type af abstract: informerende eller deskriptivt?

Formålet med et abstract er altid det samme: at give et overblik over opgaven. Men bag dette formål findes to typer af abstracts: det informerende og det deskriptive. Man skal beslutte sig for, om man skriver det ene eller det andet.

Det informerende abstract fungerer som en koncentreret version af hele din opgave eller afhandling. Det informerer om alt i din opgave, herunder opgavens resultater. Denne type abstract er ofte længere end det deskriptive abstract.

Det deskriptive abstract pr√¶senterer opgavens form√•l og metoder, men undlader resultaterne. Derfor er det deskriptive abstract ‚Äď med en l√¶ngde p√• typisk 100-200 ord ‚Äď kortere end det informerende, der kan v√¶re op til en side eller mere.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

3. Strukturen

Et godt abstract f√łlger en fast struktur. Mange abstracts f√łlger den s√•kaldte IMRAD-struktur, der er en forkortelse for¬†introduction, methods, results¬†and discussion.

Men helt generelt kopierer strukturen i et abstract langt hen ad vejen opgavestrukturen. Man b√łr derfor komme ind p√• f√łlgende:

A. Emne og problemstilling

Det er vigtigt, at du fra start tuner din læser ind på opgavens emne og det problemfelt, opgaven adresserer.

B. Baggrunden

Beskriv derefter ‚Äď kortfattet ‚Äď problemfeltets akademiske baggrund, fx ved at pr√¶sentere relevant forskning, der knytter sig til feltet.

C. Formål og problemformulering

Du har p√• de f√łrste 4-6 linjer pr√¶senteret emnet/problemet og anden relevant forskning. Nu skal du definere dit eget projekt ‚Äď n√¶rmere bestemt form√•let med din unders√łgelse. Formul√©r det gerne meget konkret: Form√•let med denne afhandling er at unders√łge ‚Ķ (eller analysere, bestemme, evaluere, sammenligne, diskutere el. tilsvarende). Pr√¶sent√©r herefter din problemformulering. I et abstract skal du ikke fremh√¶ve problemformuleringen med linjeafstand og/eller indryk.

Tip.¬†Undg√• formuleringen ‚ÄĚDenne opgave vil unders√łge‚Ķ‚ÄĚ Det er jo ikke opgaven, der unders√łger noget. Det er dig, skribenten, der har unders√łgt noget. Og i forl√¶ngelse heraf er fremtidsformen ogs√• uheldig, idet studiet jo allerede er afsluttet p√• det tidspunkt, hvor man skriver abstractet.¬†

D. Metode

Forklar derefter, hvordan du har besvaret problemformuleringen ‚Äď alts√• forklar din metode. Du skal ikke redeg√łre grundigt for videnskabsteoretiske overvejelser og begrunde metodevalget dybt ‚Äď men n√¶vn metoden (eller metoderne) kort.

E. Resultater og konklusion

Fra pr√¶sentationen af metoden bev√¶ger du dig nu videre til resultaterne. Beskriv resultatet af dine unders√łgelser ‚Äď og hold dig til de v√¶sentlige resultater, der underst√łtter den overordnede konklusion p√• unders√łgelsen. Har man resultater, der peger i en anden retning, m√• de gerne n√¶vnes ogs√•. Det h√łjner trov√¶rdigheden og g√łr det muligt for l√¶seren at tage stilling til unders√łgelsen p√• et mere oplyst grundlag.¬†

Herefter kan du konkludere p√• opgavens hovedsp√łrgsm√•l: Hvad er svaret p√• opgavens problemformulering? L√¶seren skal sidde tilbage med en klar forst√•else af, hvad der er studiets centrale pointer og v√¶sentligste fund.

Andet

Hvis din unders√łgelse rummer v√¶sentlige begr√¶nsninger eller fejlkilder, er det god skik at omtale dette i abstractet. Man kan ogs√• overveje at slutte af med et fremadrettet perspektiv: Hvad kan man bruge resultaterne til, og hvad kan fremtidige studier inden for emnet med fordel fokusere p√•? Men husk, at det kun er relevant, hvis det indg√•r i din opgave. I abstractet skal der ikke v√¶re information, der ikke indg√•r i opgaven.

 

4. Verbers tid i abstractet

I abstractet skal du holde dig til at skrive i nutid, f√łrnutid eller f√łrdatid:

 • Eksempel 1: Dette projekt har til form√•l ‚Ķ
 • Eksempel 2: Vores unders√łgelser har vist ‚Ķ
 • Eksempel 3: Semistrukturerede interview blev gennemf√łrt p√• ‚Ķ
 • Eksempel 4: Analysen viser, at ‚Ķ

Det helt afg√łrende er, at man ikke formulerer sig i fremtid:

 • Denne opgave vil ‚Ķ
 • Metodisk vil vi ‚Ķ

Fremtid dur ikke, al den stund unders√łgelsen er afsluttet.

 

5. Sproglig præcision i abstractet

Abstractet er et læsevenligt kondensat af hele opgavens indhold. Det kalder på sproglig præcision i udformningen:

 • Undg√• indforst√•ede forkortelser.
 • Inddrag ikke tabeller, skemaer, billeder og andet grafik.
 • Henvis ikke til kilder.
 • Brug afhandlingens n√łgleord og centrale begreber/fraser, men undg√•, at abstractet bliver ul√¶seligt for menigmand.
 • Brug begreber, der kan t√¶nkes at blive brugt som s√łgetermer i s√łgninger p√• diverse online-databaser, s√• abstractet bliver fundet. Her er det s√¶rligt vigtigt, at din titel p√• abstractet er f√¶ngende og rummer opgavens centrale n√łglebegreber.
 • Defin√©r ikke de centrale fagbegreber i abstractet ‚Äď det g√łr man inde i opgaven.
 • Bliv ikke for specifik og detaljeret. Sk√¶r alt det overfl√łdige fra, s√• hver eneste s√¶tning udtrykker en hovedpointe.
 • Brug et akademisk sprog med fagudtryk, men undg√• lange, komplekse s√¶tningskonstruktioner.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

Abstract eksempel

Abstractet herunder er et godt eksempel på et abstract. Sprogbrugen er præcis, strukturen er god, og længden er passende.

Abstractet er l√•nt fra en specialeopgave p√• jura-studiet. Det faglige omr√•de influerer p√• indholdet, men i store tr√¶k f√łlger abstractet skabelonen, som vi har beskrevet i ovenst√•ende.

I det f√łlgende kommenteres p√• abstractets afsnit enkeltvist.¬†

 

Afsnit 1+2

Abstract_eksempel_1

Abstract_eksempel_2

 

I abstractets f√łrste to afsnit pr√¶senteres emnet (hvad) og det tilh√łrende problemfelt (hvorfor), nemlig kryptovalutaers destabiliserende virkning p√• det traditionelle finansielle system.

Det er ‚Äď alt i alt ‚Äď en st√¶rk √•bning, der ikke bare pr√¶senterer emnet, men som ogs√• begrunder behovet for studier, der kan bidrage til at afhj√¶lpe problemet. Den unders√łgelse, skribenten foretager med sin egen opgave, er hermed motiveret.

Skribenten kunne have valgt at redeg√łre kortfattet for tidligere studier som supplement til motiveringen af eget studie.

 

Afsnit 3

Abstract_eksempel_3

 

Efter introduktionen til emnet og problemfeltet præsenteres opgavens problemformulering i afsnit 3. Bemærk den fine sammenhæng mellem introduktionen og den konkrete problemformulering.

 

Afsnit 4

Abstract_eksempel_4

 

I afsnit 4 forklarer skribenten, hvordan problemformuleringen bliver besvaret. Det er abstractets metodeafsnit.

Man kunne mene, at metodeafsnittet er til den korte side. I de fleste abstracts uddyber man arbejdsgangen og vejen frem mod målet, altså metoden. Men stilen i dette abstract er generelt ordknap og præcis. Metoden antydes, den uddybes ikke, og det fungerer fint i den konkrete sammenhæng.

 

Afsnit 5

Abstract_eksempel_5

 

I afsnit 5 pr√¶senteres analysens v√¶sentligste resultater. Den meget fyndige og pr√¶cise sproglige stil er helt gennemf√łrt. Resultaterne fremh√¶ves, men i en form, der opmuntrer l√¶seren til at dykke l√¶ngere ned i opgaven for n√¶rmere studier.

 

Afsnit 6

Abstract_eksempel_6

 

Som en logisk f√łlge af analysens fund drager skribenten en konklusion i afsnit 6. Bem√¶rk, at konklusionen er et meget eksplicit og klart svar p√• opgavens problemformulering. Opgaven fremst√•r derfor velargumenteret og sammenh√¶ngende.

 

Afsnit 7

Abstract_eksempel_7

 

I afsnit 7 varsles, at specialet afslutningsvis giver en r√¶kke konkrete l√łsningforslag til problemfeltet. Det er en st√¶rk afslutning, idet specialet ikke blot er diagnosticerende, men ogs√• probleml√łsende.

Det er uklart, hvorfor skribenten ikke antyder, hvad l√łsningsforslagene g√•r ud p√•. Det havde v√¶ret naturligt i forl√¶ngelse af de √łvrige afsnit.

Helt generelt er det et eksempel p√• et velstruktureret og veldisponeret abstract, der kort og klart leverer de informationer, en anden forsker skal bruge for at vurdere, om unders√łgelsen er relevant.

 

Har du brug for hjælp til abstractet?

Hos Opgavekorrektur er vi specialister i akademisk skrivning, og vi kan hjælpe dig med alle dele af din opgave, også abstractet.

Vi kan ikke skrive abstractet for dig, men vi l√¶ser det gerne igennem og giver feedback p√•, hvorvidt det overholder kravene til et abstract i en st√łrre akademisk opgave, fx et bachelorprojekt, et kandidatspeciale eller en ph.d.-afhandling.

Vi tilbyder opgavesparring p√• alle opgavens elementer, enkeltvist eller sammen. Sparringen fungerer typisk s√•ledes, at kunden indsender de kapitler, man √łnsker at f√• vejledning p√•, hvorefter vi l√¶ser kapitlerne igennem og skriver en grundig feedback med fokus p√• opgavens styrker og svagheder, ligesom kunden f√•r retningslinjer for, hvad der skal √¶ndres for at give opgaven et akademisk l√łft.

Du kan læse mere om opgavesparring her.

Abstracts skrives typisk p√• engelsk, og hvis du blot √łnsker en grundig korrekturl√¶sning af abstractet, s√• g√łr vi naturligvis gerne det.¬†

 

Professionel akademisk korrekturlæsning

Abstractet er √©n ting. Noget andet er at udf√łre korrektur p√• en hel opgave p√• 50 eller m√•ske 120 sider. Det tager tid, og det flytter fokus fra indholdet til sproget.¬†Derfor er der mange, der f√•r hj√¶lp af en studiekammerat eller et familiemedlem til at rette opgaven igennem.¬†

Det er en god og sikkert billig l√łsning. Men det er ogs√• billigt at f√• en h√łjtuddannet akademiker til at udf√łre professionel korrekturl√¶sning p√• din opgave. Hos Opgavekorrektur ligger priserne p√• mellem 22 og 35 kr. pr. normalside.¬†

Hvad får man for det?

Jo, du sikrer dig, at din opgave er fejlfri. Hvis du v√¶lger plus-pakken, omformulerer vi ogs√• sproget, s√• det bliver mere pr√¶cist og klart ‚Äď ja, mere akademisk i stilen. Du f√•r ogs√• en r√¶kke kommentarer til sproget, fx med forslag til omformuleringer eller pointering af uklarheder, ligesom din henvisningsteknik og litteraturliste gennemg√•s for afvigelser i forhold til¬†APA-normen. Og som prikken over i'et skriver vi en feedback, der samler op p√• de betragtninger og overvejelser, korrekturl√¶seren har gjort sig under arbejdet.

Du er meget velkommen til at skrive til mail@opgavekorrektur.dk, hvis du har sp√łrgsm√•l til vores korrektur-service.


FAQ

Et abstract er et koncentrat af opgaven. Abstractet sammenfatter opgavens væsentligste indhold, så læseren på kort tid kan danne sig et indtryk af og overblik over opgavens videnskabelige studie.
Abstractet er en slags pixi-udgave af opgaven. Abstractet b√łr pr√¶sentere opgavens emne, baggrund, problemformulering, metode, resultater og konklusion.
Abstractet er vigtigt, s√• andre forskere kan tage stilling, om den unders√łgelse, der ligger bag opgaven, har relevans for det forskningsprojekt, man selv arbejder med. T√¶nk p√• abstractet som en slags salgstekst.
På Opgavekorrektur.dk kan du læse mere om abstracts, og få tips og tricks til at skrive abstractet. Du finder også et kommenteret eksempel på et godt abstract.