Abstract

5 tips til at skrive et godt abstract

Et abstract er en kortfattet og præcis sammenfatning af din akademiske opgave eller videnskabelige artikel. Tænk på det som en pixi-version af din opgave.

Abstractets formål er at give andre et overblik over opgaven, så man på den baggrund kan vurdere, om det er relevant at studere opgaven nærmere. Det skal altså kunne forstås uafhængigt af opgaven.

Abstractet bør give informationer om opgavens centrale elementer: emne, formål, problemformulering, metoder, resultater og konklusioner.

Her er 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

1. Kom i gang

Da abstractet er et koncentrat af opgavens indhold, bør det først skrives, når man er færdig med opgaven og kender til alle opgavens metoder, resultater og konklusioner. Undersøg på forhånd, om der er særlige retningslinjer for abstractets indhold og udformning på dit studie.

Inden man skriver abstractet, bør man lave en liste over det, der skal indgå i det, herunder problemformulering, metoder, teorier med videre. Det er også vigtigt, at man i abstractet anvender opgavens centrale faglige begreber.

Hav altid din læser med i tankerne, når du skriver abstractet. Måske din læser er en forsker eller en anden studerende, der er i gang med at sortere i en større materialesamling, hvori din opgave indgår. Hvad har læseren brug for at vide i et abstract for at kunne danne sig et klart billede af din opgave?

Du bør også overveje, hvilken type abstract du skal skriver: et informerende eller et deskriptivt abstract?

2. Hvilken type af abstract: informerende eller deskriptivt?

FormĂĄlet med et abstract er altid det samme: at give et overblik over opgaven. Men bag dette formĂĄl findes to typer af abstracts: det informerende og det deskriptive. Du skal beslutte dig for, om du skriver det ene eller det andet.

Det informerende abstract fungerer som en koncentreret version af hele din opgave eller afhandling. Det informerer om alt i din opgave, herunder opgavens resultater. Denne type abstract er ofte længere end det deskriptive abstract.

Det deskriptive abstract præsenterer opgavens formål og metoder, men undlader resultaterne. Derfor er det deskriptive abstract – med en længde på typisk 100-200 ord – kortere end det informerende, der kan være op til en side eller mere.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Akademisk skrivning

Tips, tricks og guides om akademisk skrivning. Læs om problemformulering, diskussion, referenceteknik og meget andet.

Abstract

Abstractet er et uomgængeligt element i enhver akademisk opgave. Er du i tvivl?
Her er 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

Problemformulering

Problemformuleringen er et styringsredskab for hele den akademiske opgave. Læs mere om den gode problemformulering her.

Skrive pĂĄ engelsk

Skal du skrive en akademisk opgave på engelsk? Vi har skrevet en række artikler om do's and don'ts.
Tjek vores engelske univers ud her.

Diskussion

Et obligatorisk element i alle opgaver er diskussionen af andre forskeres viden og teorier. Lær, hvordan man skriver en god diskussion.

Akademisk sprog

Akademisk sprog er klart, præcist og entydigt. Det er ikke tungt og komplekst. Læs om, hvad man skal ... og hvad man skal undgå.

APA

APA's referencesystem er udbredt pĂĄ danske uddannelsesinstitutioner. Det er ogsĂĄ det system, vi henholder os til hos Opgavekorrektur.

Kildehenvisning

Det er afgørende at dokumentere sin opgave. Se, hvordan man kildehenviser til forskellige kildetyper fra websitet til antologien med 6 forfattere.

Litteraturliste

Men en litteraturlisten kan andre genfinde de kilder, der bruges i en opgave. Lær at opstille en litteraturliste korrekt jævnfør APA-standarden.

Citering

Det er vigtigt at følge en akademisk norm, når man citerer en kilde, og være konsevent i brugen. Lær alt at citere i akademiske opgaver her.

APA FAQ

Hvad betyder DOI? Hvordan henviser man til et website uden forfatter? Skal man bruge "ibid"? Hvordan laver man en henvisning med flere kilder?

Kommaregler

Kommareglerne er mange, og de volder et tilsvarende antal problemer. Reducér antallet af kommafejl ved at følge nogle enkle regler.

Kommatests

Det siges, at antallet af personer, der kan sætte komma 100 % korrekt, kan tælles på én hånd.
Tjek dine kommaskills i testene her.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

3. Strukturen

Strukturen i et abstract kopierer langt hen ad vejen opgavestrukturen.

A. Emne og problemstilling

Det er vigtigt, at du fra start tuner din læser ind på opgavens emne og den problemstilling, opgaven adresserer.

B. Baggrunden

Beskriv derefter – kortfattet – problemstillingens akademiske baggrund, fx ved at præsentere relevant forskning, der knytter sig til problemstillingen.

C. FormĂĄl og problemformulering

Du har på de første 4-6 linjer præsenteret emnet/problemet og anden relevant forskning. Nu skal du definere dit eget projekt – nærmere bestemt formålet med din undersøgelse. Formulér det gerne meget konkret: Formålet med denne afhandling er at undersøge … (eller analysere, bestemme, evaluere, sammenligne, diskutere el. tilsvarende). Præsentér herefter din problemformulering. I et abstract skal du ikke fremhæve problemformuleringen med linjeafstand og/eller indryk.

Tip. Undgå formuleringen ”Denne opgave vil undersøge…” Det er jo ikke opgaven, der undersøger noget.

D. Metode

Forklar derefter, hvordan du har besvaret problemformuleringen – altså forklar din metode. Du skal ikke redegøre dybt for og begrunde metodevalget, blot nævne metoden (eller metoderne) kort.

E. Resultater og konklusion

Fra præsentationen af metoden bevæger du dig nu videre til resultaterne. Beskriv resultatet af dine undersøgelser – og hold dig til det væsentlige. Derefter kan du konkludere på opgavens hovedspørgsmål: Hvad er svaret på opgavens problemformulering? Læseren skal sidde tilbage med en klar forståelse af, hvad der er opgavens centrale pointe og væsentligste fund.

Andet

Hvis din undersøgelse rummer væsentlige begrænsninger eller fejlkilder, er det god skik at omtale dette i abstractet. Man kan også overveje at slutte af med et fremadrettet perspektiv: Hvad kan man bruge resultaterne til, og hvad kan fremtidige studier inden for emnet med fordel fokusere på? Men husk, at det kun er relevant, hvis det indgår i din opgave. I abstractet skal der ikke være information, der ikke indgår i opgaven.

4. Verbers tid i abstractet

I abstractet skal du holde dig til at skrive i nutid, førnutid eller førdatid:

 • Eksempel 1: Dette projekt har til formĂĄl …
 • Eksempel 2: Vores undersøgelser har vist …
 • Eksempel 3: Semistrukturerede interview blev gennemført pĂĄ …
 • Eksempel 4: Analysen viser, at …

Det helt afgørende er, at man ikke formulerer sig i fremtid:

 • Denne opgave vil …
 • Metodisk vil vi …

Fremtid dur ikke, al den stund undersøgelsen er afsluttet.

5. Sproglig præcision i abstractet

Abstractet er et læsevenligt kondensat af hele opgavens indhold. Det kalder på sproglig præcision i udformningen:

 • UndgĂĄ indforstĂĄede forkortelser.
 • Inddrag ikke tabeller, skemaer, billeder og andet grafik.
 • Henvis ikke til kilder.
 • Brug afhandlingens nøgleord og centrale begreber/fraser, men undgĂĄ, at abstractet bliver ulæseligt for menigmand.
 • Brug begreber, der kan tænkes at blive brugt som søgetermer i søgninger pĂĄ diverse online-databaser.
 • DefinĂ©r ikke de centrale fagbegreber i abstractet – det gør man inde i opgaven.
 • Bliv ikke for specifik og detaljeret. Skær alt det overflødige fra, sĂĄ hver eneste sætning udtrykker en hovedpointe.
 • Brug et akademisk sprog med fagudtryk, men undgĂĄ lange, komplekse sætningskonstruktioner.

Korrektur af speciale

Sproget indgår i bedømmelsen. Derfor er et godt sprog i specialet vigtigt. Opgavekorrekturs korrekturlæsere er professionelle sprogfolk med lang erfaring i akademisk korrektur.

Korrektur af ph.d.

Korrektur af en ph.d.-afhandling kræver en korrekturlæser med stor akademisk erfaring. Det får man hos Opgavekorrektur. Vi er eksperter i akademisk korrektur.

Korrektur af BA-opgave

Bachelor-opgaven er den første store akademiske opgave, man skal skrive. Kom godt i gang med et fejlfrit og flydende opgavesprog. Få udført professionel akademisk korrekturlæsning.

Opgave-sparring

Vi tilbyder vejledning i skrivefasen. Få klar besked om opgavens styrker og svagheder – og klar besked om, hvad du kan gøre for at løfte opgaven. Vi tilbyder forskellige pakker.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider